CONCURS

pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice, festivaluri  și expoziții artistice internaţionale - 2020

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurspentru cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, respectiv la Universitatea Creştină Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice, expoziții și festivaluri artistice internaţionale.


Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice și a creațiilor artistice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.


Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la conferințe internaţionale și manifestări artistice de prestigiu, care vor avea loc în perioada între 1 martie–31 decembrie 2020.
Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.


Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON. 


Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică sau artistică.
Suma acordată poate fi folosită exclusiv pentru manifestarea specificată în aplicație
 

Condiţii de finanțare
- solicitantul să participe cu comunicare/poster/creație proprie sau colectivă la manifestarea specificată în aplicație;

- în rezumatul comunicării înaintate/pe poster, respectiv în documentele manifestării să indice denumirea universităţii;

- să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.
 
Depunerea aplicaţiei
Aplicația va conţine Formularul IPC CONF 2020, sau Formularul IPC ART 2020 completat.


Încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC) este condiție de eligibilitate al aplicației.


Se pot anexa şi alte documente legate de manifestare, considerate importante din punctul de vedere al aplicantului (invitație, documente privind acceptarea abstractului prezentării etc.). 


Formularul cu anexa/anexele se vor trimite numai în format electronic (doc, docx, pdf) prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare  kpi@kpi.sapientia.ro, 


Perioada depunerii aplicaţiilor: 24 ianuarie–10 februarie 2020, până la ora 16.00

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.


Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului/creației artistice de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice/artistice în cauză.


Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după manifestare o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.


Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al manifestării științifice sau artistice (în format electronic), care conține numele aplicantului ca prezentator/creator.


Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile manifestării în cauză nu for fi decontate de către Institut.


Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului