A Partium Kiadó működési szabályzata

I. Bevezető

1. A Partiumi Keresztény Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) hivatalos kiadója a Partium Kiadó (a továbbiakban: Kiadó), amelyet 2003. június 2-án jegyeztek be Románia Országos Könyvtárának illetékes főosztályán (Centrul Naţional de Numerotoare Standardizată).

II. A Kiadó alapadatai

 • Elnevezése: Partium Kiadó
 • Székhelye: 410209 Nagyvárad–Oradea, Városháza u. (str. Primăriei) 27. sz.
 • Levélcím: Partium Kiadó – Editura Partium, 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 27.
 • Telefon: +40259-418252/112

A Kiadó nem önálló jogi személy, az Egyetem központi szervezeti egységeként működik, szakmai felügyeletét az Egyetem tudományos titkára, gazdasági-pénzügyi felügyeletét pedig az Egyetem adminisztratív igazgatója látja el. A Kiadó önálló alszámlával rendelkezik.

III. A Kiadó szervezeti felépítése

1. A Kiadó munkáját a Kiadói Tanács felügyeli, amely a jelen szabályzatban meghatározott további feladatokat is ellát. A Kiadói Tanács tagjai: a Kiadó igazgatója, az Egyetem tudományos titkára, a Kiadó ügyvezetője és a karok egy-egy tudományos fokozattal rendelkező képviselője. A karok képviselőire az Egyetem tudományos titkára tesz javaslatot szakmai szempontok alapján, a Kiadó igazgatójával egyeztetve; a javaslat esetleges felülbírálását a karok kötelesek szakmailag indokolni. 

2. A Kiadó munkáját a kiadó igazgatója, műszaki szerkesztője és olvasószerkesztője látják el úgy, hogy egyikük betölti az ügyvezetői feladatkört is. A Kiadó igazgatóját az Egyetem rektorának javaslatára az Egyetemi Tanács nevezi ki négy évre. A Kiadó igazgatója évente jelentésben számol be az Egyetemi Tanács előtt a Kiadó tevékenységéről.

3. A kiadó igazgatójának attribútumai:

 • a Kiadó képviselete az Egyetemi Tanácsban;
 • kiadópolitika és gazdasági tárgyalások.

4. Az ügyvezető attribútumai:

 • szerkesztéspolitika;
 • napi ügyek, adminisztráció.

5. A műszaki szerkesztő attribútumai: szerkesztés és tördelés.

6. Az olvasószerkesztő attribútumai: szöveggondozás.

IV. A Kiadó tevékenysége

 • az Egyetem tudományos folyóiratának, a Partiumi Egyetemi Szemlének a
 • szerkesztésére és kiadására;
 • az oktatással összefüggő jegyzetek, tankönyvek (továbbiakban jegyzetek)
 • kiadására;
 • tudományos munkák megjelentetésére;
 • az Egyetem működésével kapcsolatos kiadványok elkészítésére.

V. A Kiadó döntéshozatali mechanizmusa

1. Kiadói terv

 • A Kari Tanácsok (a tanszékek javaslatai alapján) és a Rektori Hivatal minden év március 1-jéig továbbítják éves kiadóiterv-javaslataikat a Kiadói Tanácshoz.
 • A kiadói tervre vonatkozó javaslatokban, akárcsak magában a kiadói tervben, csak kész kéziratok szerepelhetnek.
 • A Kiadói Tanács a karok és a Rektori Hivatal kiadóiterv-javaslatai alapján elkészíti az éves kiadói tervet. A kiadói terv módosulhat a beérkező igények, valamint külsős megkeresések függvényében.
 • A Kiadói Tanács által a kiadói tervbe foglalt elfogadott kéziratot a Kiadó az érintett tanszékek tudományos titkáraival egyeztetve szaklektori véleményezésre bocsátja. Negatív szaklektori véleményezés esetén a Kiadó a kézirat kiadását nem vállalja.
 • A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy a nem megfelelő módon (lásd Útmutató szerzőinknek) elkészített kéziratokat szaklektori véleményezés nélkül visszautasítsa.

2. ​Lektorálás

 • A Kiadóhoz publikálásra benyújtott munkák szakmai lektorálása kötelező. Oktatási segédanyagok, jegyzetek, tankönyvek szaklektorálását az egyetem megfelelő szakirányú, tudományos fokozattal rendelkező oktatói is végezhetik, de tudományos munkák szaklektora csak az Egyetemmel munkaviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező elismert szakember lehet. Minden kézirathoz két szaklektori ajánlás szükséges. Egymásnak ellentmondó véleményezés esetén egy harmadik szaklektor felkérése szükséges.
 • A szerző átszerkeszti kéziratát a szaklektori javaslatok alapján.
 • Az átszerkesztett kéziratot a Kiadó visszaküldi a szaklektorokhoz ellenőrzésre.
 • A végleges (második) szaklektori véleményezést követően, amennyiben a szaklektorok elfogadják a változtatásokat és kiadásra javasolják a kéziratot, elkezdődhetnek a kiadói munkálatok.

VI. A Kiadó működési mechanizmusa

Általános szabályok

1. ISBN-számot és CIP-leírást (Cataloguing In Publication) a Kiadó nevében csak a Kiadó igazgatója igényelhet és adhat.

2. A Kiadó nem jelentet meg kiadványt sem ISBN- (sorozat vagy folyóirat esetén ISSN-) szám, sem pedig CIP-leírás nélkül.

3. A Kiadó csak kész kéziratok alapján nyújt be pályázatot bármilyen finanszírozó intézményhez.

4. A kiadói prioritásokat a Kiadói Tanács dönti el a tanszéki és kari tudományos titkárokkal, valamint a Rektori Hivatallal történő egyeztetés alapján.

5. Egyetlen kiadvány sem kerülhet nyomdába a kiadó igazgatójának végső ngedélyezése („bun de tipar”) nélkül.

6. Egyetemi pályázatok esetén, amennyiben a projekt a Partium Kiadó illetékességi körébe szánt könyvkiadást is tartalmaz, az illető pályázat csak a Kiadó igazgatójának ellenjegyzésével nyújtható be.

A kiadványok előállításának munkafázisai:

1. Az a tanszék, amelyhez az elfogadott kézirat szerzője tartozik, kijelöl egy szakmai szerkesztőt a kötet számára.

2. A kézirat elfogadása után a kiadvány szakmai szerkesztője köteles a kéziratot a kiadói munkára előkészíteni:

 • szakmai szempontok alapján átolvassa a szöveget, és esetleges korrekciós javaslatait megbeszéli a szerzővel;
 • megállapítja a kiadvány struktúráját (például tanulmánykötetek esetében a szövegek sorrendje stb.);
 • ellenőrzi a szövegben szereplő hivatkozásokat és a bibliográfiai tételeket, táblázatokat, grafikonokat, illetve a szerző segítségével beszerzi az esetlegesen hiányzó adatokat;
 • felel a szerzővel kapcsolatos adatokért (életrajz, szakmai tevékenység stb.);
 • megszervezi a kiadvány előszavának, illetve fülszövegének elkészítését.

3. A kiadói tördelő elsődleges formába önti a kiadványt.

4. Az olvasószerkesztő elvégzi a szöveg nyelvi megszerkesztését, illetve az első
korrektúrát.

5. A kiadvány szerkesztője átnézi a javításokat, egyeztetve a szerzővel és az olvasószerkesztővel.

6. Az olvasószerkesztő elvégzi a második korrektúrát, amelyet a tördelő ellenőriz, és az így kapott „kefelevonatot” ismételten eljuttatja a szerkesztőnek, valamint a szerzőnek.

7. A Kiadó munkatársai véglegesítik és nyomdába juttatják a szöveget.

VII. A kiadványok értékesítése

1. A Kiadó a kiadványok értékesítésére terjesztési szerződést vagy szerződéseket köt (továbbiakban Értékesítő).

2. Az Értékesítő minden év szeptember 15-ig, illetve a következő év április 15-ig tájékoztatja a Kiadót a készletekről, amelyet a Kiadó jogosult ellenőrizni.

3. Az Értékesítő legalább negyedévenként vagy szerződéses megállapodás szerint átutalja az értékesített kiadványok ellenértékét a Kiadó részére.

VIII. Szolgáltatás külső megrendelők számára

1. A Kiadó az eszközállomány bővítése, valamint az egyetem bevételének és munkatársai jövedelmének növelése érdekében – az előző fejezetekhez nem tartozó – egyetemi vagy külső megbízásra jogszabályba vagy egyetemi érdekbe nem ütköző kiadványok stb. megjelentetésére is vállalkozik.

2. Az ilyen munkák elvégzését a Kiadónál lehet megrendelni a pénzügyi fedezet előzetes biztosítása mellett.

3. A megrendelés teljesítésének engedélyezését a Kiadó vezetője kéri a Kiadói Tanácstól, és engedélyezés esetén szerződést köt a megrendelővel.

4. A munka teljesítése után a Kiadó utókalkulációt készít – ezt a szerződésben rögzíteni kell –, s ez képezi a számlázás alapját.

IX. Záró rendelkezés

Jelen szabályzatot az Egyetemi Tanács 2012. szeptember 25-én tartott ülésén hagyta jóvá, és a jóváhagyás napján lép hatályba.

A Partium Kiadó működési szabályzata – letölthető változat