Tisztelgés Veres-Kovács Attila református lelkipásztor előtt

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.“(Jn 11,25)

Döbbenettel és fájdalommal értesültünk a tegnapi nap folyamán Veres-Kovács Attila református lelkipásztor tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláról. Nagyváradi magyar közösségünkben bizonyára ritka az olyan ember, aki most ne gyászolna, s ne volna végtelenül szomorú a tény felett. Veres Kovács Attila személyében nem csupán egy hivatásának élő, lelkiismeretes lelkipásztort ismerhettünk, hanem igazi társadalmi húzóerővel bíró egyházépítőt és kultúrembert, nem utolsó sorban iskola patrónust.

Lelkipásztorként, Teremtőjétől kapott talentummal, kivételes írásmagyarázói és retorikai tehetséggel tudta Isten igéjét hallgatói számára átadni. Lelkigondozói lelkületére jellemző, hogy személyválogatás nélkül mindenkihez volt egy kedves szava, az újságárushoz éppolyan figyelemmel fordult, mint az orvosprofesszorhoz.

1990-1994 között püspökhelyettesként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület intézményeinek alapításában meghatározó szerepe volt: Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Sulyok István Református Főiskola, Harangszó c. gyülekezeti lap létrehozásában. De nem csak az írott médiában tevékenykedett, az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán heti rendszerességgel református adást szerkesztett.

A Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ felépítésének kezdeményezője és levezetője volt. Az itt zajló közművelődési és egyházépítői tevékenységekkel, a benne őrzött egyházi kincsekkel, nemcsak a város, de az egész Partiumban jó névre tett szert.

A felekezeti oktatás élharcosa volt. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség szomszédságában álló Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és kollégiumának lelkes és fáradhatatlan támogatója. A Partiumi Keresztény Egyetem jogelődjének, a Sulyok István Református Főiskolának nyolc éven át óraadó tanára volt.

A feltámadás biztos reményében, Isten kijelentésébe kapaszkodunk: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg (…) mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól és az ő cselekedeteik követik őket.”(Jel 14,13)

Veres-Kovács Attila lelkipásztor testvérünk cselekedetei még sokáig tanúi maradnak közöttünk ténykedő, építő életének. Istennek legyen hála érte! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség valamennyi tagjának, szerető családjának, kedves feleségének mély együttérzésünket kifejezve, Isten vigasztalását kérjük.

 

A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége nevében,

Dr. Pálfi József rektor.