Gyászjelentés

Méltó dolog tisztelettel és kegyelettel fejet hajtanunk dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorasszony áldott emléke előtt, aki kilépve a földi élet keretei közül, a napokban tért haza Teremtő Urunkhoz.

Tisztelt egyetemi Polgártársak,

Kedves Barátaim a Krisztus Jézusban,

 

Méltó dolog tisztelettel és kegyelettel fejet hajtanunk dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorasszony áldott emléke előtt, aki kilépve a földi élet keretei közül, a napokban tért haza Teremtő Urunkhoz.

Minden bizonnyal többen emlékeznek még a Professzor asszonyra, de talán sokan vannak közöttünk ma már olyanok is, akik kevésbé vagy egyáltalán nem ismerték Őt. Főhajtásunkkal arra az előttünk járó Istenhívő, tudós tanárra és nevelőre emlékezünk és emlékeztetünk, Aki az Istentől kapott kegyelmi időt szorgalmas, felelősségteljes és hasznos munkálkodással töltötte addig a napig, amíg Ura és Teremtője haza nem hívta.

Földi életútja Szilágysomlyó, Székelyhíd, Nagyvárad, Kolozsvár majd ismét Nagyvárad tengelyen mozgott, számos kisebb kitérővel Európa-szerte. Tanulmányait kezdetben Szilágysomlyón, középiskoláit Nagyváradon, az Orsolya-rendi Leánygimnáziumban, egyetemi tanulmányait pedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte 1952-1956 között. Doktori fokozatot is Kolozsváron szerzett 1969-ben, majd 1972-től, bár nehezen, de engedélyt kapott arra is, hogy tanári munkát fejthessen ki ugyan itt. Egyetemi tanári munkásságától 1989 szeptemberében fosztották meg, amikor nyílt konfliktusba került a korabeli egyházi kormányzó hatalommal. Isten azonban új életfejezetre nyitott kaput számára. Alig értek véget az 1989-es forradalom megrázó napjai, hónapjai, Ő már ott állt az első sorban és egyik elkötelezett alapítójává, motorjává vált a Partiumi Keresztény Egyetem jogelődjének, a Sulyok István Református Főiskolának. 2008-ig szolgált itt hűséggel, tisztességgel.

Akkori terveikről, céljaikról egyik közelmúltban lejegyzett visszaemlékezésében ekképpen írt: „Azt akartuk – és ezt elő is irányoztuk a később megfogalmazott „Szabályzat” koncepciója számára -, hogy a keresztyén hit és erkölcsiség alapján álló, korszerű, magas szintű szakképzés folyjék intézetünkben az egyetemes kultúra szellemében, az általános műveltség széles horizontján. Ragaszkodtunk magyar népünk oktatási hagyományaihoz és normáihoz az öntudatos értelmiség kiképzése érdekében, és törekedtünk az evangéliumi értelemben vett közösség kialakítására tanár és hallgató között a tisztelet, a felelősség és a szolgálat jegyében az egyházépítés és népünk javáért, a hazai földön való megmaradás érdekében. Főiskolánk – református jellegének kifejezése mellett – ökumenikus nyitottsággal a más felekezetekhez tartozó ifjak számára is lehetőséget nyújtott a tanulásra, az egyenlő jogok elve alapján és az azonos kötelességek teljesítésének igényével”.

Tudós tanárként és lelkipásztorként több mint 50 tanulmányt jelentetett meg a különböző szakfolyóiratokban, kiadványokban és gyűjteményes kötetekben. Tanulmányok, hosszabb-rövidebb írások, egyetemi kurzusok mellett ugyanakkor több jelentős, önálló könyvben megjelent szakmunka szerzője is. Szabad e helyen, röviden csak a könyvek címét megemlítenünk: Wrath and Merci. A Commentary ont he Books of Habakkuk and Zephaniah. (Isten haragja és kegyeleme. Habakukk és Sofóniás próféta könyvének magyarázata.) (Translated by George A. F. Knight.) Grand Rapids Edinburgh, 1985; A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története. (Társszerző Eszenyei Béla.) Nagyvárad 1991; Ige és történelem. A prófétai igehirdetés teológiája. Nagyvárad 2002; Izrael prófétái. Nagyvárad 2004; Értelem és bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. (I.rész), Nagyvárad, 2004; A Szentföld. Nagyvárad 2006; Református imádságoskönyv. (Meditációs kötet.) Nagyvárad 2007. Értelem és bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. (II. rész), Nagyvárad, 2008; Kezdetben. Az őstörténetek teológiája. Kolozsvár, 2012. A professzor asszony közel 40 esztendőt töltött a katedrák mögött Kolozsváron (1972—1989) és Nagyváradon (1990-2008). Egyetemi jegyzeteinek, kisebb-nagyobb írásainak, cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiája még katalogizálása vár.

Nagytiszteletű Professzorasszony, Kedves Mária néni, legyen boldog feltámadása!

A Partiumi Keresztény Egyetem egész közössége nevében,

Dr. Pálfi József

megbízott rektor

Eszm