Regulamente și proceduri

Regulame​nte și documente fundamentale

Carta Universității Creștine Partium

Structura organizatorică a Universității Creștine Partium

Regulament intern

Codul de etică și deontologie universitară

Regulamente pentru studenți

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

Metodologia examenului de finalizare a studiilor din cadrul DPPD

Regulament de admitere la studiile universitare de licență

Regulament de admitere la studiile universitare de masterat

Regulament de evaluare, examinare și notare a studenților

Regulament de finalizare a studiilor de masterat

Regulament de organizare și desfășurare a examenului de licență

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Regulament privind acordarea burselor

Regulament privind activitatea profesională a studenților

Regulament privind organizarea și desfășurarea mobilităților prin programul Erasmus+

Regulament privind programele de stimulare a studenților

Structura anului universitar

Taxe de școlarizare

Regulamente de organizare și funcționare

Regulamentul Centrului de Excelență și de Orientare în Carieră Partium

Regulamentul Comisiei de Audit Intern

Regulamentul de funcționare al Centrului de Informatizare

Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică și Deontologie Universitară

Regulamentul de funcționare al Institutului de Cercetări Teritoriale Partium

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică a Cercetării

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Administrativ-Economic

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație UCP

Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii Partium

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Litere și Arte

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice și Sociale

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului UCP

Regulamente generale

Regulament de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studii

Regulamentul colaborării academice internaționale

Regulament privind asigurarea calității serviciilor educaționale

Regulament privind creditele pentru voluntariat

Regulament privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic

Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal

Regulament privind regimul actelor de studii

Metodologii

Metodologia de elaborare și modificare a planurilor de învățământ 

Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică

Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Metodologia evaluării personalului didactic

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Metodologie privind organizarea activităților didactice în regim mixt

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică

Metodologie privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate

Metodologie privind recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate

Metodologie privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor

Proceduri

Procedura de completare a fișei postului didactic

Procedura de evaluare internă a programelor de studii

Reglementarea alegerilor

Metodologie de organizare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului UCP

Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor și concursurilor pentru structurile și funcțiile de conducere

Regulament pentru alegerea reprezentanților studenților

Calendarul alegerilor universitare 2019-2020