Agrármérnök szak

Mezőgazdasági mérnöki BSc* alapszak indul a Partiumi Keresztény Egyetemen a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar kihelyezett képzése formájában.

Fontos tudnivaló: a szakra csak romániai lakhellyel rendelkező jelentkezőket tudunk fogani. A magyarországi lakhellyel rendelkezők jelentkezését a Debreceni Egyetem fogadja.

* Az EU tagállamai felsőoktatásukat egységesítették az ún. bolognai folyamat keretében. A felsőfokú tanulmányok első ciklusa a 3-4 éves alapképzés (BSc képzés). Sikeres elvégzése azonnali elhelyezkedést tesz lehetővé.


Mezőgazdasági mérnöki BSc szak

agrarkepzes2A szakon olyan agrárszakemberek képzése a cél, akik:

 • a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás szaktudományaiban általános jártassággal rendelkeznek,
 • sajátítsák el a termelési technológiák szakmai fogásait,
 • felkészültségük alapján képesek az önálló gazdálkodásra, a vállalkozások tervezésére, létrehozására, fejlesztésére; a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására; a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására, valamint a megszerzett tudásanyaguk speciális ismeretekkel történő bővítésére, szaktanácsadási szolgáltatások végzésére.

A 2005. októberétől induló szakot alapképzésben (BSc), levelező tagozaton hirdetjük meg. Az oktatás hétvégeken, pénteken és szombaton történik, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem épületében.

A képzési idő 6 félév (1 félév).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: mezőgazdasági mérnök.

Főbb tárgyak a mezőgazdasági mérnöki szakon:

 • Természettudományos és mérnöki alapismeretek (növénytan, állattan, mezőgazdasági kémia, kémiai biztonság, számítástechnika, statisztika)
 • Mezőgazdasági és technológiai alapozó ismeretek (talajtan, agrokémia, műszaki ismeretek, munkavédelem, agrometeorológia, mikrobiológia, ökológia, vízgazdálkodás)
 • Gazdasági és humán ismeretek (agrártörténet, közgazdaságtan, humánmenedzsment, marketing, tervezés, számvitel, pénzügy, gazdasági jog, EU ismeretek, vállalat-gazdaságtan)
 • Szakmai törzsanyag (állattenyésztéstan, takarmányozástan, földműveléstan, növénytermesztéstan, kertészeti termelés, növényvédelem, környezetgazdálkodás)
 • Differenciált szakmai ismeretek (a választott speciális területnek megfelelően, a szakmai törzsanyag egyes részterületeinek bővebb kifejtése, továbbá vadgazdálkodás, erdészet, termékfeldolgozás, biotermelés, szaktanácsadás)

A harmadik félévtől érdeklődési körüknek megfelelően az alábbi szakirányok közül választhatnak:

 • Állattenyésztési szakirány (genetika, takarmányismeret, -gyártás, termelésbiológia és higiénia, tartástechnológia, állattenyésztési politika, szaporodásbiológia, ágazati gazdaságtan, állati termékek feldolgozása, állatnemesítés, állattenyésztés gépesítése)
 • Növénytermesztés szakirány (talajhasználat, szántóföldi növények trágyázása, öntözéses növénytermesztés, vetőmagtermesztés és fajtahasználat, integrált növénytermesztés, gyógy- és fűszernövények termesztése, tájtermesztés, növénytermesztés gépesítése

Az alapfokú (BSc) tanulmányok befejezése után MSc* szakon folytathatják tanulmányaikat a végzett mérnökök.

* Az EU tagállamai felsőoktatásukat egységesítették az ún. bolognai folyamat keretében. A felsőfokú tanulmányok második ciklusa a 2 éves mesterképzés (MSc képzés). Sikeres elvégzése után a korábbi egyetemi diplomának megfelelő mesterdiploma szerezhető (Msc diploma).


agrarkepzes1„A szakma szépségei”

A szak oktatási célkitűzése, hogy egy korszerű, európai színvonalú mezőgazdasághoz olyan szakembereket képezzen, akik alkalmasak a termelő üzemekbe irányító, vezetői feladat ellátására. A mezőgazdasági mérnökök alkalmasak a szaktanácsadás és a szolgáltatás (takarmány, növényvédelem, gépesítés stb.,) területén való elhelyezkedésre, jó eséllyel pályázhatnak a szakigazgatás, a közigazgatás különböző munkahelyeire.

Oktatásunk központi részét a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet és az erre épülő vállalat-gazdaságtani ismeretek jelentik. Az alap és alapozó tantárgyak három fő szakterület oktatását segítik elő olyan természettudományos alapismeretekkel, amelyet a mai korszerű tudomány megkövetel.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A mezőgazdaság különböző területei és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipar, a kereskedelem, az egyéni, kisvállalkozások, a szakigazgatás igényli a korszerű ismeretekkel rendelkező agrár szakemberek munkáját. Hallgatóink egyre nagyobb számban vehetnek részt külföldi tanulmányúton, vagy részképzésen, így ismeretekkel rendelkeznek az Európai Unió mezőgazdaságáról is. Egyre több olyan álláslehetőség áll mezőgazdasági mérnökeink rendelkezésére, ahol ezeket az ismereteket felhasználhatják.


Felvételi

Fontos tudnivaló: a szakra csak romániai lakhellyel rendelkező jelentkezőket tudunk fogani. A magyarországi lakhellyel rendelkezők jelentkezését a Debreceni Egyetem fogadja.

A jelentkező pontszámának a meghatározása:

 • A magyarországon figyelembe vett pontszámítási rendszerrel szemben nem a hozott pontszámok kerülnek beszámításra, hanem a szerzett pontok, oly formán, hogy ennek értéke megszorzódik kettővel, mely révén a maximálisan elérhető pontszám 120 pont lehet (60X2=120).
 • A minimális pontszám, amit a jelentkezőnek teljesítenie kell ahhoz, hogy elfogadják a jelentkezését minimum 72 pont. Ezen kitétel hiányában a jelentkezés elutasítást nyer.

A felvételi jegy összetétele:

 • 2 érettségi tantárgy jegye
 • 2 négy éven keresztül tanult tantárgy jegye

Figyelembe vett tantárgyak:

A mezőgazdasági mérnöki (BSc) alapszak estében a felvételi jegy összetétele az alábbiakban felsorolt 7 (hét) tantárgy valamelyikéből választódik ki oly formán, hogy azt a jegyet veszik figyelembe, amelyikből a jelentkező a legmagasabb értéket ért el. Ezek a következők:

 • fizika, kémia, biológia, matematika, informatika, idegen nyelv (nemzetiségi nyelv és irodalom)

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • érettségi diploma vagy ennek fénymásolata. A 2013-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet
 • középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), illetve azzal egyenértékű iskolai bizonylat
 • születési bizonyitvány vagy ennek másolata
 • 2 db személyazonossági igazolványba való fénykép
 • önéletrajz
 • levélboríték (dosar plic)

* Mezőgazdasági szakközépiskolák esetében a mezőgazdasági szaktantárgyak számításba vétele kötelező érvényű.


További információk

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztályától:

A Partiumi Keresztény Egyetem Tanulmányi Osztályától:

 • cím: 410209 Oradea-România, Str: Primăriei Nr: 27.
 • Pintér István: 0744-552.236
 • e-mail: agrar@partium.ro

Beiratkozás: 2014. július 14–25., naponta 9–15 óra között.

Beiratkozási díj: 6000 Ft.